Dodaj do ulubionych

Przetargi już rozpoczęte

Pierwsze nadleśnictwa już ogłosiły przetargi. Jak będą wyglądać tegoroczne postępowania? Większość nadleśnictw zapewne zastosuje się do wskazówek, jakie w tym zakresie udzieliła im Dyrekcja Generalna LP w Warszawie, można się spodziewać, że we wszystkich umowach będzie podobny lub identyczny katalog kar.

Kary umowne
•    za zwłokę w przyjęciu zlecenia o więcej niż 3 dni w stosunku do terminu wyznaczonego przez zamawiającego w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki;
•    za zwłokę w realizacji prac na danej pozycji objętej zleceniem w stosunku do terminu określonego w zleceniu – w wysokości 1 proc. wartości prac brutto na danej pozycji objętej zleceniem, w stosunku do których wykonawca pozostaje w zwłoce, liczonej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
•    za zwłokę w zwrocie powierzchni, na której realizowane było zlecenie z zakresu pozyskania drewna w wysokości 100 zł, liczonej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
•    w przypadku uszkodzenia drzew podczas zrywki w ilości większej niż 5 proc. drzew pozostających po zabiegu, a w przypadku pielęgnowania gleby w uprawach, w ilości większej niż 3 proc. drzew pozostających po zabiegu na pozycji objętej przedmiotem zlecenia – w wysokości 10 proc. wartości brutto prac na danej pozycji.

Przez uszkodzenie drzewa podczas zrywki rozumie się odarcie kory do drewna o pow. większej niż 20 cm², natomiast przez uszkodzenie drzewa podczas pielęgnacji upraw rozumie się ścięcie pędu głównego lub uszkodzenie pielęgnowanych drzewek w sposób powodujący odsłonięcie łyka.    

Wielkość procentowa drzew uszkodzonych zostanie ustalona za pomocą powierzchni próbnej o kształcie prostokąta o wymiarach 20 x 50 m, wskazanej przez przedstawiciela zamawiającego w miejscu występowania największej koncentracji szkód (w przypadku braku możliwości wyznaczenia powierzchni próbnej o kształcie wskazanym powyżej, określenie poziomu uszkodzeń nastąpi na powierzchni wielkości 10 arów i kształcie wynikającym z przebiegu granic wydzielenia drzewostanowego objętego zabiegiem). 

•    w przypadku wykonywania ścinki pilarką wadliwą techniką – w wysokości 1000 zł za każdą pozycję cięć ze stopniem wadliwych pni większym niż 20 proc., stwierdzoną przy odbiorze prac.   

Wielkość procentowa wadliwych pni zostanie ustalona za pomocą powierzchni próbnej o kształcie prostokąta o min. pow. 10 arów zawierającej co najmniej 25 wyciętych drzew, wskazanej przez przedstawiciela zamawiającego w miejscu występowania największej koncentracji wad (w przypadku braku możliwości wyznaczenia powierzchni próbnej o kształcie wskazanym powyżej, określenie poziomu uszkodzeń nastąpi na powierzchni co najmniej 10 arów i kształcie wynikającym z przebiegu granic wydzielenia drzewostanowego objętego zabiegiem zawierającej co najmniej 25 wyciętych drzew).   

Niniejsza kara umowna nie ma jednak zastosowania do wykonywania ścinki pilarką w czyszczeniach późnych i trzebieżach wczesnych.

•    za każdy przypadek naruszenia przez wykonawcę obowiązku zatrudnienia – w wysokości 2000 zł
•    za pierwszy przypadek naruszenia obowiązku samodzielnej realizacji – w wysokości 5000 zł
•    za każdy kolejny przypadek naruszenia obowiązku samodzielnej realizacji – w wysokości procentu wartości przedmiotu umowy odpowiadającego wartości procentowej kryterium oceny ofert „Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia” określonej w SIWZ;
•    za każdy przypadek niezastosowania oleju biodegradowalnego przy realizacji prac wchodzących w skład Przedmiotu Umowy – w wysokości 2000 zł
•    za każdy przypadek braku środków ochrony indywidualnej – 300 zł
•    za każdy przypadek nieprawidłowego oznakowania powierzchni lub za każdy przypadek braku oznakowania powierzchni w przypadku realizacji prac polegających na zrywce, pozyskaniu lub rozdrabnianiu – 1000 zł
•    W przypadku odwołania zlecenia z winy wykonawcy, to wówczas wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 proc. wartości prac objętych zleceniem, lecz nie mniej niż 2500 zł
•    W przypadku odstąpienia od umowy (w całości lub w części) przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 proc. wartości przedmiotu umowy niewykonanego do dnia odstąpienia.
•    Odstąpienie od umowy nie wyłącza uprawnienia zamawiającego do dochodzenia kar umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
•    Zamawiającemu służy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego.
•    Wykonawca jest uprawniony do naliczenia kary umownej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki zamawiającego w odbiorze prac na danej pozycji objętej zleceniem – w wysokości 1 proc. wartości prac brutto na danej pozycji objętej zleceniem, w stosunku do których zamawiający pozostaje w zwłoce z odbiorem.

Czytaj przygotowany przez GAZETĘ LEŚNĄ Poradnik przetargowy, w zakładce Dodatki


 

 

 
Dodano 11:17 22-10-2018


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama