Dodaj do ulubionych

Razem dla branży - petycja zuli

Członkowie Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych i Polskiego Związku Pracodawców Leśnych w czasie wspólnych rozmów online 24.01 br. omówili trudną sytuację w branży leśnej. Efektem spotkania była petycja skierowana do premiera Mateusz Morawieckiego, którą publikujemy poniżej w całości.

„Świadomi bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, w jakiej znalazło się obecnie tysiące prywatnych przedsiębiorstw świadczących usługi związane z pozyskiwaniem drewna oraz pracami hodowlanymi na rzecz jednostek Lasów Państwowych, zwracamy się z apelem o podjęcie działań przeciwdziałających destabilizacji rynku usług leśnych w naszym kraju, wynikającej z nieodpowiedzialnej postawy kierownictwa Lasów Państwowych.


Sektor usług leśnych powstał ok. 30 lat temu w wyniku transformacji ustrojowych oraz wdrożenia Ustawy o lasach. Małe, prężnie rozwijające się, rodzinne firmy były dotychczas dostawcą usług związanych z pracami na rzecz wszystkich nadleśnictw w całym kraju. To dzięki ciężkiej pracy i poświęceniu ponad 40 tysięcy pracowników zatrudnionych w kilku tysiącach prywatnych zakładów usług leśnych Lasy Państwowe dotychczas uzyskiwały dodatnie wyniki finansowe oraz mogły utrzymywać drzewostany w dobrej kondycji zdrowotnej.


Niekonsekwentna i zmienna polityka kierownictwa Lasów Państwowych, wieloletnie zaniedbania oraz często ignorancja wobec sektora usług leśnych, kluczowego dla funkcjonowania tej ważnej dla Państwa instytucji, wyprowadziła w roku 2015 drwali na ulice. Niestety bezskutecznie.


Z rozgoryczeniem stwierdzamy, iż od tego czasu sytuacja zakładów usług leśnych w Polsce uległa drastycznemu pogorszeniu. Oferowane przez nadleśnictwa niskie stawki, nieadekwatne do zmieniających się warunków rynkowych, doprowadziły do sytuacji, w której dalsze prowadzenie działalności w tym sektorze stało się nierentowne. Bardzo wysoka wypadkowość prac leśnych (dorównująca wypadkowości w górnictwie), niemożliwy do zapewnienia godziwy poziom wynagrodzeń oraz brak szkolnictwa zawodowego doprowadził do masowego odpływu pracowników z naszych firm.

Obecnie większość firm deklaruje stopniowe przebranżowienie się i odejście od współpracy z Lasami Państwowymi.

Konsekwencją tego trendu, będzie pogorszenie się kondycji zdrowotnej lasów w Polsce oraz przerwanie łańcucha dostaw drewna do przemysłu.
Lasy Państwowe pomimo zatrudniania 26 tysięcy pracowników nie posiadają potencjału technicznego i organizacyjnego do realizacji ustawowych zadań jakie zostały na nie nałożone.

Praktycznie cały park maszynowy związany z pozyskaniem drewna i ok. 40 tysięcy pracowników jest na utrzymaniu naszych zakładów, z których 73 proc., jak pokazują badania ankietowe z sierpnia ubiegłego roku, planuje stopniowe odejście od współpracy z Lasami Państwowym w najbliższych miesiącach.

Zapaść sektora usług leśnych spowoduje straty gospodarcze oraz wizerunkowe w sektorach związanych z przerobem i produkcją wyrobów drewnianych. Straty te dla tego tak ważnego sektora gospodarki narodowej będą trudne do oszacowania.
Dlatego mając na uwadze powagę sytuacji oraz katastrofalne dla polskich drzewostanów oraz gospodarki skutki bierności, prosimy o pilną interwencję.

Żądamy:

1. wyjaśnienia dlaczego, pomimo miliardowego zysku jaki osiągnęły Lasy Państwowe w roku 2021 oraz coraz wyższych cen drewna, wymusza się na przedsiębiorcach oferowanie głodowych stawek za usługi leśne na poziomie niższym niż stawki z lat ubiegłych.

2. powołania w trybie pilnym ministerialnej, międzyresortowej komisji ds. opracowania i realizacji programu naprawczego sektora leśno-drzewnego w Polsce, z udziałem przedstawicieli Lasów Państwowych, sektora usług leśnych i przemysłu drzewnego;
zobligowania dyrektora generalnego Lasów Państwowych do przedstawienia propozycji programu naprawczego zasad funkcjonowania sektora usług leśnych w PGL LP w szczególności z uwzględnieniem: wprowadzenia procedur i mechanizmów zapewniających ochronę miejsc pracy, zapewnienia stabilnego dostępu do wykwalifikowanej siły roboczej oraz zniwelowania dysproporcji płacowych pomiędzy leśnikami zatrudnionymi w LP a leśnikami pracującymi w sektorze usług leśnych.

3. kontroli przez organy państwowe, w ramach nadzoru nad mieniem Skarbu Państwa, dotychczasowej działalności jednostek Lasów Państwowych, w zakresie metodyki oraz prawidłowej wyceny prac leśnych, będących przedmiotem kilkumiliardowych zamówień publicznych, pod kątem rzetelności sporządzonych wycen, zapewnienia uczciwych warunków konkurencji i prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującym prawem.

4. rzetelnej publicznej informacji o:
· sytuacji zaistniałej podczas przetargów na prace leśne w nadleśnictwach na rok 2022, wymuszających na przedsiębiorstwach leśnych stosowanie stawek poniżej poziomu rentowności;
· polityce finansowej Lasów Państwowych w zakresie kalkulowania kosztów usług leśnych
· celach, na jakie został przeznaczony zysk LP z roku 2021.

Niezrozumiałą jest dla nas sytuacja, w której ceny drewna osiągają rekordowe poziomy, a nasz zleceniodawca odrzuca rzetelnie wycenione stawki za usługi leśne, przekraczające jego wycenę. Proponowany przez przedsiębiorców wzrost kosztów ich pracy wyniósł ok. 380 mln złotych, co przy globalnej kwocie przeznaczonej na usługi ok. 3 mld zł jest niewielką kwotą. Jednocześnie wg informacji prasowych Lasy Państwowe w roku 2021 osiągnęły zysk na poziomie 1 mld zł”.
 
Dodano 11:20 23-02-2022


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama