Dodaj do ulubionych

Dobra praktyka dla środowiska i klimatu

Trwają prace nad rozporządzeniem ministra klimatu i środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej. Obecnie projekt skierowano do konsultacji, podczas których zainteresowane organizacje i osoby mogą sugerować poprawki.  


Dla zuli w obecnej formie Rozporządzenia najistotniejsze wydają się przepisy paragrafu 4, punkty 4 - 8 oraz 19. Czytamy w nich:


"§ 4. W celu zapewnienia ochrony gatunków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48 i art. 49 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w szczególności wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG, oraz gatunków ptaków objętych ochroną, stosuje się następujące działania z zakresu gospodarki leśnej:
[...]

4) nie należy stosować rębni zupełnych oraz rębni gniazdowych w pasie o szerokości 25 m od linii brzegu naturalnych cieków i zbiorników wodnych;

5) nie należy stosować cięć zupełnych w miejscach pamięci narodowej i kultu religijnego;

6) w miejscach, o których mowa w pkt 4, zaleca się pozostawianie stref buforowych lub ich tworzenie, w szczególności przez sadzenie krzewów w razie ich braku oraz pielęgnowanie lasu;

7) wszędzie tam, gdzie wymagają tego środki techniczne planowane do zastosowania
przy pracach pielęgnacyjnych, a także podczas pozyskania i zrywki drewna,
w drzewostanach wyznacza się szlaki operacyjne w postaci pasów powierzchni leśnej pozbawionej drzew i krzewów, których szerokość i rozmieszczenie umożliwiają prowadzenie prac z zakresu pielęgnowania lasu, pozyskania i zrywki drewna;

8) szlaki operacyjne należy projektować z wykorzystaniem istniejących już szlaków operacyjnych lub luk w drzewostanie, w odległości minimum 10 metrów od linii brzegu naturalnych cieków i zbiorników wodnych;
[...]

19) jeżeli jest to możliwe, przy uwzględnieniu uwarunkowań gospodarczych, społecznych
i kulturowych, zaleca się minimalizację działań związanych z pozyskaniem surowca drzewnego na siedliskach bagiennych lub rezygnację z tych działań". 
Dodano 10:23 27-07-2022


  


  


  


  


  


Subskrypcja

Zostań naszym subkskrybentem a powiadomimy Cię o każdej nowości na naszej stronie.


Reklama